Proiectare

Hotararea de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice reglementeaza etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investitii in domeniul constructiilor, a lucrarilor de interventii la constructii existente si a altor lucrari de investitii ale caror cheltuieli, destinate realizarii de active fixe de natura domeniului public si/sau privat al statului/unitatii administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice si/sau juridice, se finanteaza total sau partial din fonduri public.
 
Documentatiile se elaboreaza, pe etape, astfel:
a) in etapa I:
   (i)  nota conceptuala;
   (ii)  tema de proiectare;
b) in etapa a II-a:
   (i) studiul de prefezabilitate, dupa caz;
   (ii)  studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, dupa caz;
c) in etapa a III-a:
   (i) proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor;
d) in etapa a IV-a:
   (i)  proiectul tehnic de executie.
 
Nota conceptuala si tema de proiectare
 
Nota conceptuala este documentatia intocmita de beneficiarul investitiei in scopul justificarii necesitatii si oportunitatii realizarii unui obiectiv de investitii, finantat total sau partial din fonduri publice. Prin nota conceptuala se evidentiaza datele preliminare necesare implementarii obiectivului de investitii propus si se prezinta informatii cu privire la estimarea suportabilitatii investitiei publice. Continutul-cadru al notei conceptuale este prevazut in anexa nr. 1 a HG nr. 907/2016.
Tema de proiectare exprima intentiile investitionale si nevoile functionale ale beneficiarului investitiei, evidentiate in nota conceptuala, determinând conceptia de realizare a obiectivului de investitii, in functie de conditionarile tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protectie a mediului natural si a patrimoniului cultural sau alte conditionari specifice obiectivului de investitii. 

Tema de proiectare se elaboreaza de catre beneficiarul investitiei sau, dupa caz, de catre proiectanti/consultanti care presteaza servicii de proiectare/consultanta in domeniu si se aproba de catre beneficiar. Continutul temei de proiectare este prevazut in anexa nr. 2 a HG nr. 907/2016 si se adapteaza de catre beneficiar, in functie de specificul/categoria si clasa de importanta, precum si de complexitatea obiectivului de investitii propus.
 
Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice
Documentatiile tehnico-economice se elaboreaza pe faze de proiectare, astfel:
a) in cazul obiectivelor noi de investitii:
   (i)  studiu de prefezabilitate, dupa caz;
   (ii) studiu de fezabilitate;
   (iii) proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor;
   (iv) proiect tehnic de executie;
b) in cazul interventiilor la constructii existente:
   (i) documentatie de avizare a lucrarilor de interventii;
   (ii) proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor;
   (iii) proiect tehnic de executie;
c) in cazul obiectivelor mixte de investitii:
   (i) studiu de prefezabilitate, dupa caz;
   (ii) studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentatia de avizare a lucrarilor de interventii;
   (iii)  proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor;
   (iv) proiect tehnic de executie.
 
Elaborarea studiului de prefezabilitate, dupa caz, a studiului de fezabilitate ori a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii este conditionata de aprobarea prealabila de catre beneficiarul investitiei a notei conceptuale si a temei de proiectare.
 
Documentatiile tehnico-economice se elaboreaza de catre operatori economici sau persoane fizice autorizate care presteaza servicii de proiectare in domeniu.
 
Elaborarea proiectului tehnic de executie este conditionata de aprobarea prealabila a indicatorilor tehnico-economici si emiterea autorizatiei de construire/desfiintare a executarii lucrarilor.